Gutumbera Yesu igice 1.2 – Urukundo Imana Ikunda Abantu

Gutumbera Yesu igice 1.2 – Urukundo Imana Ikunda Abantu

” Kubw’urukundo Imana yakunze abari mw’isi, arirwo rwatumye itanga umwana wayo w’Ikinege kugira ngo uwumwizera wese ntaz’apfe rubi ariko aze ahabwe ubugingo budashira.” Yohana 3:16

Nkuko twese tuzi ibijanye n’urukundo Imana idukunda nuko itwitaho, muri kino cirwa giciye mumajwi nfatano, tugiye kwigira hamwe muburyo bwimbitse kubijanye nurukundo rw”Imana biciye mugita ca Mpwemu w’ubuhanuzi canditswe na Ellen G White citwa ” GUTUMBERA YESU.”

Fyonda aha wunvirize igice ca 1