Post

03 Ukwihana

Kaze mwese kuri izinkuru nziza ziva mugitabo Gutumbera Yesu.   Check out this episode!

Gutumbera Yesu igice 1.2 – Urukundo Imana Ikunda Abantu
Post

Gutumbera Yesu igice 1.2 – Urukundo Imana Ikunda Abantu

” Kubw’urukundo Imana yakunze abari mw’isi, arirwo rwatumye itanga umwana wayo w’Ikinege kugira ngo uwumwizera wese ntaz’apfe rubi ariko aze ahabwe ubugingo budashira.” Yohana 3:16 Nkuko twese tuzi ibijanye n’urukundo Imana idukunda nuko itwitaho, muri kino cirwa giciye mumajwi nfatano, tugiye kwigira hamwe muburyo bwimbitse kubijanye nurukundo rw”Imana biciye mugita ca Mpwemu w’ubuhanuzi canditswe na...